Świętych Szymona i Judy Tadeusza Apostołów - 28 października

(Ef 2,19-22; Łk 6,12-19)

Wybór dwunastu

Św. Szymon i Juda Tadeusz są wspominani w tym samym dniu, gdyż według tradycji razem pracowali w Azji mniejszej i najprawdopodobniej razem ponieśli śmierć męczeńską. Św. Szymon głosił początkowo Ewangelię w Syrii, św. Juda Tadeusz w Mezopotamii. Po jakimś czasie spotkali się w Persji i tam też według tradycji ponieśli śmierć męczeńską.

Św. Szymon nosił przydomek "Kananejczyk" lub "Zelota" dla jego niezwykłej gorliwości w wypełnianiu Prawa. Pojawia się we wszystkich nowotestamentalnych listach 12 Apostołów, ale też Nowy Testament nic więcej o nim nie mówi.
Podobnie i św. Juda Tadeusz wymieniany jest we wszystkich listach Apostołów, jakie znajdują się w Nowym Testamencie. Najprawdopodobniej był on bratem św. Jakuba Mniejszego i kuzynem samego Pana Jezusa. Jeden z najkrótszych listów Nowego Testamentu zawierający zaledwie 25 wersetów (w którym autor przestrzega sprzeniewierzeniem się Chrystusowi) jest także autorstwa św. Judy Tadeusza. Dla zdecydowanego odróżnienia go od Judasza Iszkarioty dodano mu imię Tadeusz. O jego dalszym życiu, podobnie jak i o życiu św. Szymona Gorliwego nie mamy żadnych wiarygodnych wzmianek. Trudno jest także wyjaśnić, dlaczego w zachodniej tradycji chrześcijańskiej a szczególnie w pobożności ludowej św. Juda Tadeusz jest patronem do którego wierni zwracają się o wstawiennictwo w sprawach beznadziejnych.

Mimo tego całkowitego braku informacji na temat Patronów dnia dzisiejszego czcimy Ich jako Apostołów Chrystusa, czyli tych, których On sam wybrał i uczynił swoimi najbliższymi współpracownikami. Zgodnie z życzeniem Chrystusa ponieśli oni Dobrą Nowinę "aż po krańce ziemi", nauczając i chrzcząc w imię Chrystusa.
 

Święci Apostołowie; Szymonie Gorliwy i Judo Tadeuszu módlcie się za nami.