VII NIEDZIELA WIELKANOCNA - A

(Dz 1,12-14; 1P 4,13-16; J 17,1-11a)

A to jest życie wieczne ...

Modlitwa Arcykapłańska Chrystusa, to uwieńczenie mowy pożegnalnej w Wieczerniku. Jest to jakby testament Chrystusa przed śmiercią. Jest w nim zawarte najgłębsze pragnienie Jezusa, pragnienie udzielenia życia wiecznego wszelkiemu stworzeniu. "A to jest życie wieczne, aby wszyscy poznali Boga Ojca i Tego, Kogo on posłał Jezusa Chrystusa", aby wszyscy uwierzyli w zbawczą misję Jezusa i zawierzyli Mu. Według św. Tomasza z Akwinu życie wieczne polegać będzie właśnie na nieustannym poznawaniu Boga (widzeniu Go twarzą w twarz - visio beatifica). (Suma Teologiczna P.I, Q.12) W Modlitwie Arcykapłańskiej wyraża więc Chrystus swoje najgłębsze pragnienie doprowadzenia wszystkich do pełnej jedności z Bogiem. Nie może pragnąć dla nas więcej, nie może dać nam więcej i niż zjednoczenie z Ojcem, z Którym On stanowi doskonałą jedność w Duchu Świętym.  To pragnienie Jezusa nie może się jednak zrealizować jeśli my sami nie będziemy chcieli Boga poznać i jeśli my sami nie będziemy się starali zachować jedności.  Bóg nie może się udzielić, dać poznać komuś, kto ustawicznie się zamyka. Bóg nie może udzielić tej najgłębszej jedności, komuś kto ustawicznie zamyka się w sobie i izoluje od innych. Ktoś, kto żyje w swoim własnym, małym, egoistycznym światku nigdy nie pozna Boga i nigdy jedności nie dostąpi. On sam od wspólnoty się odcina, on sam od jedności się odgradza swoim egoizmem, indywidualizmem, ustawicznym podkreślaniem ważności swojej własnej osoby. Poznanie Boga jest dostępne tylko dla tego, kto się otworzył, kto uczynił miejsce w sobie, w swoim wnętrzu, kto uznał swoją niewystarczalność i kto jest zdolny przyjąć Tego Który Przychodzi. Bóg zrobił wszystko, aby się nam dać poznać, posyłając swojego Jednorodzonego Syna i teraz czeka na mój osobisty krok, na moją osobistą decyzję przyjęcia daru życia wiecznego. Kto sobie tę propozycję lekceważy, kto jej przyjąć nie chce, kto się zamyka w sobie ... na siłę do jedności z Bogiem doprowadzony nie będzie, gdyż Bóg szanuje naszą wolność i nigdy jej nie zniszczy i nie pogwałci. Zjednoczenie z Bogiem i wiara w Boga, to domena wolności, a nie przymusu.

Panie, uczyń we mnie miejsce, abym mógł przyjąć Ciebie.
Panie, nie pozwól mi się zamknąć w moim małym egoizmie.
Panie daj mi życie wieczne.